Wyprawa do Peru i Boliwii - oferta hotelu na Peru.info.pl - zarezerwuj pobyt najtaniej - Wyprawa do Peru i Boliwii, Peru
Od 1999 roku skorzystało z naszych usług 90 000 osób
Świat Tysiąca Marzeń : Grupa TravelOne.pl > Peru.info.pl  >  Lista ofert  >  Wyprawa do Peru i Boliwii, Peru
Trwa potwierdzanie dostępności oferty, proszę czekać...
UWAGA! Przed dokonaniem rezerwacji sprawdź termin
ważności dokumentów.
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy!
          
 
  • 1.wyszukiwanie ofert
  • 2. szczegóły oferty
  • 3. zamówienie

Wyprawa do Peru i Boliwii, Peru

Peru (pokaż mapę)
Kod oferty: PEECTR-PER617
dodaj do schowka
cena za osobę od:
zawiera:transport, zakwaterowanie, wyżywienie według programu, ubezpieczenie KL i NW
nie zawiera:cena zawiera wszystkie opłaty
zobacz opis
drukujbezpośredni link do oferty »Poleć
transport:
wyjazd z:
terminy:
długość pobytu:
wyżywienie:
dorośli:
podróż z dziećmi
Rezerwuj z Gwarancją Najniższej Ceny! Touroperator:
DODATKOWE INFORMACJE
rezerwacja telefoniczna
71 771 76 21
rezerwacje@travelone.plCzynne:
Poniedziałek-Piątek: 8-21
Sobota-Niedziela: 9-21
Pogoda i klimat
Lima
Częściowe zachmurzenie
17oC
opady:brak
zachmurzenie:35%
ciśnienie:1016 hPa
wiatr:8 km/h

Wyprawa do Peru i Boliwii, Peru

Wczasy w:

Nazwa wg organizatora:


Wyprawa do Peru i Boliwii

Kategoria:

***

Region:

Peru

Opis:

<p><strong>Lima - Paracas - Nazca - Arequipa - Colca - Puno (Jezioro Titicaca) - Copacabana - La Paz -&#160;<strong>Tiahuanaco - Cuzco -&#160;<strong>&#346;wi&#281;ta Dolina Ink&#243;w - Aguas Calientes -&#160;<strong>Machu Picchu - Cuzco - Lima.</strong></strong></strong></strong></p><p><strong>Dzie&#324; 1. Lima.</strong> Wylot z Warszawy. Przylot do Limy wieczorem. Powitanie na lotnisku, transfer do hotelu. Zakwaterowanie, odpoczynek po podr&#243;&#380;y. Nocleg.</p><p><strong>Dzie&#324; 2. Lima.</strong> &#346;niadanie, zwiedzanie Limy - Miasta Kr&#243;l&#243;w, za&#322;o&#380;onego przez Francisco Pizarro na brzegu rzeki Rimac. Centrum miasta, czyli Lima kolonialna: Plaza de Armas, gdzie znajduje si&#281; m.in. Pa&#322;ac Prezydencki, Katedra, Pa&#322;ac Arcybiskupi, kt&#243;re zosta&#322;y odnowione przez polskiego architekta Ryszarda Jaxa Ma&#322;achowskiego. Dworzec Kolei Transandyjskiej wsp&#243;&#322;projektu in&#380;. Ernesta Malinowskiego; Ko&#347;ci&#243;&#322; i Klasztor Franciszkan&#243;w, w kt&#243;rym poza licznymi relikwiami i malowid&#322;ami znajduje si&#281; pierwszy limski cmentarz, zwiedzanie katakumb. Wycieczka do Muzeum Z&#322;ota, b&#281;d&#261;cego zbiorem przedmiot&#243;w pochodz&#261;cych z pl&#261;drowanych grobowc&#243;w. Kunszt w wykonaniu eksponowanych przedmiot&#243;w przewa&#380;nie ze z&#322;ota, stanowi warto&#347;&#263; dodatkow&#261; opr&#243;cz walor&#243;w historycznych&#160; i zawartej w nich informacji wiek&#243;w minionych. Powr&#243;t do hotelu. Nocleg.</p><p><strong>Dzie&#324; 3. Lima - Paracas - Nazca.</strong> &#346;niadanie. Wczesna pobudka, przejazd do Paracas, wycieczka na Wyspy Ballestas (ma&#322;e Galapagos), z &#322;odzi b&#281;dziemy mogli podziwia&#263; figur&#281; &#347;wiecznika (Candelabr) wyrze&#378;bion&#261; na stoku pobliskiego wzg&#243;rza. Orientacja g&#322;&#243;wnej osi &#347;wiecznika (a raczej kaktusa) jest zgodna z konstelacj&#261; Krzy&#380;a Po&#322;udnia, a jego prostok&#261;tna podstawa wykazuje wymiary b&#281;d&#261;ce krotno&#347;ci&#261; tzw. metra andyjskiego. Nast&#281;pnie op&#322;ywamy wyspy zamieszka&#322;e przez r&#243;&#380;norodn&#261; faun&#281;. B&#281;dziemy obserwowa&#263; stada lw&#243;w morskich, pingwiny Humboldta, kilka gatunk&#243;w kormoran&#243;w, pelikany i wiele innego ptactwa. Dzi&#281;ki du&#380;ej populacji ptak&#243;w, wyspy te s&#261; cennym &#378;r&#243;d&#322;em guano, czyli odchod&#243;w ptasich, kt&#243;re s&#261; jednym z najlepszych nawoz&#243;w naturalnych. Przejazd do oazy Huacachina. Nazwa tego obiektu jest has&#322;em w staro&#380;ytnym j&#281;zyku keczua: nazwa Huaca oznacza&#322;a sakralne miejsce energetyczne, natomiast china, oznacza&#322;a &#380;e&#324;ski charakter tego miejsca. Obecnie jest to niewielka miejscowo&#347;&#263; wypoczynkowa, le&#380;&#261;ca w&#347;r&#243;d wydm. Dalej przejazd do Nazca, zakwaterowanie w hotelu, nocleg.</p><p><strong>Dzie&#324; 4. Nazca - Arequipa.</strong> Fakultatywnie: przelot awionetk&#261; nad liniami Nazca (lot odbywa si&#281; w zale&#380;no&#347;ci od warunk&#243;w pogodowych) - gigantycznymi wzorami geometrycznymi i rysunkami zwierz&#261;t wyrytymi na p&#322;askowy&#380;u. Istnieje wiele teorii na temat powstania tych linii. Autorytetem w kwestii historii kultur peruwia&#324;skich jest Pani Maria Rostworowski, wed&#322;ug kt&#243;rej najbardziej prawdopodobn&#261; wersj&#261; jest ta, &#380;e zosta&#322;y one wyryte z powod&#243;w zwi&#261;zanych z kultem polegaj&#261;cym na nawi&#261;zaniu kontaktu energetycznego z przyrod&#261;. Wst&#281;pne badania wskazuj&#261; wyra&#378;ne powi&#261;zania geoglif&#243;w i linii geometrycznych do rzek podziemnych. Ciekawe jest przedstawienie Con Titi Wiracocha, jako lataj&#261;cej postaci, w wyrobach glinianych i tkanych Nazk&#243;w. Po &#347;niadaniu przejazd do Arequipy, dojazd w godzinach popo&#322;udniowych, nocleg.</p><p><strong>Dzie&#324; 5. Arequipa.</strong> Miasto le&#380;y na wysoko&#347;ci 2378 m n.p.m w otoczeniu g&#243;r Cordillera Volcanica, spo&#347;r&#243;d kt&#243;rych wyr&#243;&#380;nia si&#281; idealny sto&#380;ek wulkanu Misti (5835 m n.p.m.) oraz pot&#281;&#380;ny masyw wulkanu o pi&#281;ciu kraterach, Chanchani (6075 m n.p.m.). Mieszka&#324;cy Arequipy nazywaj&#261; j&#261; &#8222;Bia&#322;ym Miastem&#8221;, gdy&#380; zosta&#322;a wybudowana z bia&#322;ego tufu wulkanicznego pochodz&#261;cego z wybuchu wulkanu Chachani. Za&#322;o&#380;enie Arequipy datuje si&#281; na XVI w. i do dnia dzisiejszego, miasto zachowa&#322;o klasyczn&#261; form&#281; z czas&#243;w kolonii hiszpa&#324;skiej. Obecnie jest drugim co do wielko&#347;ci miastem Peru. Po &#347;niadaniu city tour: zwiedzanie centrum miasta oraz za&#322;o&#380;onego w 1570 roku klasztoru &#346;wi&#281;tej Katarzyny (Santa Catalina), najwa&#380;niejszego i najwi&#281;kszego pomnika religijnego Peru, kt&#243;ry do dzisiaj zachowa&#322; charakterystyczny styl dla XVI i XVII w. Po po&#322;udniu czas wolny. Nocleg.</p><p><strong>Dzie&#324; 6. Arequipa - Colca. </strong>&#346;niadanie. Przejazd do kanionu Colca. Droga prowadzi przez tereny Rezerwatu Narodowego Salinas i Aguada Blanca, kt&#243;ry zosta&#322; za&#322;o&#380;ony w celu ochrony dziko &#380;yj&#261;cych vicu&#241;ii - najszlachetniejszego gatunku wielb&#322;&#261;dowatych. Zobaczymy r&#243;wnie&#380; hodowl&#281; drugiego co do wa&#380;no&#347;ci handlowej gatunku tych zwierz&#261;t - alpak&#281; i wiele gatunk&#243;w ptactwa. Przejedziemy przez krater wygas&#322;ego wulkanu Chucura. Najwy&#380;szy punkt na tej trasie znajduje si&#281; na wysoko&#347;ci 4910 m n.p.m. Rozrzedzone powietrze i ch&#322;&#243;d mog&#261; dawa&#263; si&#281; we znaki, lecz warto si&#281; chwil&#281; zatrzyma&#263;, gdy&#380; roztaczaj&#261; si&#281; stamt&#261;d wspania&#322;e widoki na okolic&#281; i otaczaj&#261;ce wulkany. Doje&#380;d&#380;amy do kanionu Colca w okolicy miejscowo&#347;ci Chivay. Po drugiej stronie g&#243;ruje wulkan Mismi, z kt&#243;rego lodospad&#243;w rodzi si&#281; pot&#281;&#380;na rzeka - Amazonka. Zakwaterowanie w hotelu. Mo&#380;liwo&#347;&#263; k&#261;pieli w gor&#261;cych &#378;r&#243;d&#322;ach La Calera (opcjonalnie, wst&#281;p ok. 8 USD), gdzie temperatura wody waha si&#281; mi&#281;dzy 35 i 38 stopni. Nocleg.</p><p><strong>Dzie&#324; 7. Colca.</strong> Wczesna pobudka. Jest to wysi&#322;ek, kt&#243;rego nagrod&#261; mo&#380;e by&#263; zobaczenie kondora - kr&#243;lewskiego ptaka And&#243;w, w porannym locie przed wyruszeniem na poszukiwanie pokarmu. W tym celu, po &#347;niadaniu wyje&#380;d&#380;amy do punktu widokowego Cruz del Condor, sk&#261;d mo&#380;emy r&#243;wnie&#380; podziwia&#263; surowe pi&#281;kno najg&#322;&#281;bszego kanionu na &#347;wiecie po raz pierwszy zdobytego przez polsk&#261; ekip&#281; kajakarzy w 1981roku. Przejazd do Puno, miasta po&#322;o&#380;onego nad najwy&#380;ej le&#380;&#261;cym jeziorem &#380;eglownym na &#347;wiecie Titicaca (3850 m n.p.m.). Zakwaterowanie w hotelu i nocleg.</p><p><strong>Dzie&#324; 8. Puno</strong> <strong>(Jezioro Titicaca) - Copacabana - La Paz. </strong>&#346;niadanie. Wycieczka na p&#322;ywaj&#261;ce wyspy ludu Uros, kt&#243;ry podtrzymuje tradycje dawnego zaginionego plemienia, kt&#243;re przed wiekami uciek&#322;o na jezioro by odizolowa&#263; si&#281; od zwa&#347;nionych lokalnych plemion. Wyspy zbudowane s&#261; z trzciny totora, rosn&#261;cej bujnie w p&#322;ytkich miejscach. Z tej trzciny mieszka&#324;cy wysp, buduj&#261; m.in. &#322;odzie zwane balsas. Trzcina totora, stanowi te&#380; jeden z g&#322;&#243;wnych sk&#322;adnik&#243;w ich po&#380;ywienia. Przejazd do Boliwii. Przekroczenie granicy peruwia&#324;sko - boliwijskiej w Kasani, zmiana czasu na boliwijski (jedna godzina do przodu). Kr&#243;tki post&#243;j w Copacabana i wizyta w Ko&#347;ciele Maryjnym - miejscu kultu Matki Boskiej Gromniczej (Candelaria) i pielgrzymek z tym zwi&#261;zanych. Dalej przejazd do La Paz, po&#322;o&#380;onego na stoku Kordyliery Kr&#243;lewskiej, pomi&#281;dzy szczytami Chacaltaya (by&#322;ym, najwy&#380;ej po&#322;o&#380;onym na &#347;wiecie torze narciarskim) i imponuj&#261;cym Illimani. Zakwaterowanie w hotelu. Spacerem, zwiedzamy administracyjn&#261; stolic&#281; Boliwii (Wysokie Peru). Blisko hotelu znajduj&#261; si&#281; uliczki, na kt&#243;rych dominuje handel uliczny. Zwiedzanie &#8222;targu czarownic&#8221;. Nocleg.</p><p><strong>Dzie&#324; 9. La Paz i Tiahuanaco. </strong>&#346;niadanie. La Paz - stolica administracyjna Boliwii jest najwy&#380;ej po&#322;o&#380;on&#261; stolic&#261; na &#347;wiecie (3600 m n.p.m.). Zosta&#322;a za&#322;o&#380;ona w 1548 roku przez Alonso de Mendoza na miejscu osady Indian Chuquiago. Wycieczka do le&#380;&#261;cej na obrze&#380;ach miasta Doliny Ksi&#281;&#380;ycowej nazwanej tak ze wzgl&#281;du na fantastyczne formy erozyjne tworz&#261;ce krajobraz nie z tej ziemi. Powr&#243;t do centrum miasta: Plaza Murillo, gdzie znajduje si&#281; Pa&#322;ac Prezydencki, Parlament i Katedra; punkt widokowy sk&#261;d rozpo&#347;ciera si&#281; panorama na ca&#322;e miasto; intryguj&#261;cy targ czarownic pe&#322;en amulet&#243;w, dziwnych mikstur i zi&#243;&#322;. Spacer po targowych uliczkach z ludowym r&#281;kodzie&#322;em. Wycieczka do ruin siedziby jednej z najstarszych kultur ameryka&#324;skich - Tiahuanaco. Znajduj&#261; si&#281; tam trzy &#347;wi&#261;tynie oraz s&#322;ynna monolityczna Brama S&#322;o&#324;ca z podobizn&#261; legendarnej postaci antropomorficznej Wiracochy. Powr&#243;t do hotelu i nocleg.</p><p><strong>Dzie&#324; 10. La Paz - Cuzco. </strong>&#346;niadanie. Przejazd na lotnisko i przelot do historycznej stolicy Pa&#324;stwa Ink&#243;w Tahuantinsuyo - Cuzco (&#8222;P&#281;pek &#346;wiata&#8221;), le&#380;&#261;cego na wysoko&#347;ci 3400 m n.p.m. Po przylocie zakwaterowanie w hotelu, czas na aklimatyzacj&#281;. Po po&#322;udniu city tour. Nasz&#261; w&#281;dr&#243;wk&#281; po Cuzco rozpoczynamy od zwiedzania centrum miasta: Plaza de Armas, Katedry, Coricancha (&#346;wi&#261;tyni S&#322;o&#324;ca). Zgodnie z charakterystyk&#261; kultur andyjskich, Inkowie stworzyli plan miasta Cuzco w kszta&#322;cie pumy, kt&#243;rego g&#322;ow&#261; jest imponuj&#261;cy obiekt Sacsayhuaman. Miejsce to, zgodnie z charakterystyk&#261; wa&#380;nych budowli Ink&#243;w by&#322;o wielofunkcyjne, mia&#322;o wi&#281;c charakter religijny i administracyjny; jego majestatyczne rozwi&#261;zanie architektoniczne zosta&#322;o wykorzystane w celach militarnych w okresie upadku pa&#324;stwa Ink&#243;w. Na terenach Sacsayhuaman, odbywa si&#281; coroczne &#347;wi&#281;to zwane Inti Raymi, kt&#243;re jest jedn&#261; z wielu manifestacji wynikaj&#261;cej z procesu synkretyzmu kultury hiszpa&#324;skiej i inkaskiej. Inti Raymi odbywa si&#281; w dniu 24 czerwca (dzie&#324; katolickiego &#347;wi&#281;tego Jana), z udzia&#322;em aktor&#243;w i setek statyst&#243;w ubranych w stroje stylizowane na te z czas&#243;w &#347;wietno&#347;ci Pa&#324;stwa Ink&#243;w. Zwiedzimy r&#243;wnie&#380; labirynt i miejsce kultu Quenqo, obiekt militarny i kontroli migracyjnej Puka &#8211; Pucara oraz &#347;wi&#261;tyni&#281; po&#347;wi&#281;con&#261; kultowi wody, Tambo Machay, zwan&#261; nies&#322;usznie &#8222;&#321;a&#378;ni&#261; Inki&#8221;, gdy&#380; obrz&#281;dy zwi&#261;zane z kultem wody nie wi&#261;&#380;&#261; si&#281; z k&#261;piel&#261;. Woda tryska z nieskazitelnie czystego &#378;r&#243;d&#322;a do dzi&#347; niezlokalizowanego. Powr&#243;t do miasta Cuzco. Nocleg.</p><p><strong>Dzie&#324; 11. &#346;wi&#281;ta Dolina Ink&#243;w - Aguas Calientes. </strong>Po &#347;niadaniu wycieczka do &#346;wi&#281;tej Doliny Ink&#243;w - niepowtarzalnej, pe&#322;nej urokliwych krajobraz&#243;w doliny, le&#380;&#261;cej nad rzek&#261; Willkamaju (&#346;wi&#281;ta Rzeka) obecnie zwan&#261; Urubamba. Wybierzemy si&#281; z wizyt&#261; do ruin obiektu archeologicznego Pisac w pobli&#380;u miasteczka o tej samej nazwie. Na po&#322;udniowo-wschodnim zboczu g&#243;ry znajduj&#261; si&#281; uprawne tarasy, nad kt&#243;rymi wij&#261; si&#281; trudne do przebycia &#347;cie&#380;ki, tunele wyryte w skale, mury i place. Odwiedzimy ludowe targowisko w Pisac, gdzie do tej pory odbywa si&#281; handel wymienny. Kontynuujemy przejazd &#347;wi&#281;t&#261; dolin&#261;, a&#380; do miasteczka Ollantaytambo, wybudowanego na bazie inkaskich mur&#243;w, dzi&#281;ki czemu jest jednym z najlepszych przyk&#322;ad&#243;w uk&#322;adu urbanistycznego z czas&#243;w Ink&#243;w. Nad miasteczkiem znajduj&#261; si&#281; imponuj&#261;ce ruiny o tej samej nazwie. Poznamy r&#243;&#380;ne style budownictwa, od prostych wykorzystywanych przy budowie taras&#243;w rolniczych i konstrukcyjnych do zaawansowanych przeznaczonych tylko do budowy &#347;wi&#261;ty&#324;. Trudno uwierzy&#263;, &#380;e radzili sobie z r&#281;czn&#261; obr&#243;bk&#261; wielkich monolit&#243;w, gdzie ka&#380;dy z nich jest dzie&#322;em sztuki. Warto&#347;&#263; zaginionej technologii niew&#261;tpliwie niezmiernie przewy&#380;sza warto&#347;ci&#261; z&#322;ota wywiezione do Hiszpanii. W czasach Ink&#243;w by&#322;o to wa&#380;ne miejsce pod wzgl&#281;dem strategicznym, administracyjnym, a przede wszystkim rolniczym jak o tym &#347;wiadcz&#261; tarasy do&#347;wiadczalne, spichlerze i przedstawienia postaci Kap&#322;ana Andyjskiego na stoku wzg&#243;rza Pinkuylluna. Z Ollantaytambo wi&#261;&#380;e si&#281; niejedna nierozwi&#261;zana tajemnica. Przejazd poci&#261;giem do Aguas Calientes, nocleg.</p><p><strong>Dzie&#324; 12. Machu Picchu - Cuzco. </strong>Wczesna pobudka. Przejazd kr&#281;t&#261; drog&#261; w&#347;r&#243;d bujnej, tropikalnej ro&#347;linno&#347;ci, aby dotrze&#263; do ruin tzw. &#8222;Zaginionego Miasta Ink&#243;w&#8221;. Miasto Machu Picchu, kt&#243;rego nazwa w j&#281;zyku keczua oznacza Stara G&#243;ra, zosta&#322;o &#8222;odkryte&#8221; &#347;wiatu w 1911 roku przez ameryka&#324;skiego historyka poszukiwacza przyg&#243;d Hirama Binghama, dzi&#281;ki publikacji w presti&#380;owym National Geographic. Kronikarze hiszpa&#324;scy ani s&#322;owem nie wspominaj&#261; o s&#322;ynnych ruinach. Prawdopodobnie miasto to zosta&#322;o opuszczone jeszcze przed najazdem Hiszpan&#243;w i dzi&#281;ki temu uchowa&#322;o si&#281; przed ich niszczycielska si&#322;&#261;. Po zwiedzaniu poszczeg&#243;lnych sektor&#243;w, &#347;wi&#261;ty&#324;, dzielnic mieszkalnych, kamienio&#322;omu oraz kalendarza s&#322;onecznego trzeba koniecznie wspi&#261;&#263; si&#281; po niezliczonych kamiennych stopniach, by przy samotnej chatce stra&#380;nika podziwia&#263; ruiny w ca&#322;ej ich okaza&#322;o&#347;ci, &#322;&#261;cznie z widokiem na Huayna Picchu oraz rzek&#281; Urubamba, kt&#243;ra op&#322;ywa kamienne Miasto, wij&#261;c si&#281; w g&#322;&#281;bokim, 400-metrowym kanionie. <br /> Fakultatywnie: wspinaczka na bratni dualistycznie szczyt Huayna Picchu (M&#322;oda G&#243;ra), sk&#261;d rozpo&#347;ciera si&#281; wspania&#322;y widok na Machu Picchu (wst&#281;p ok. 15 USD, nale&#380;y zarezerwowa&#263;&#160; w momencie potwierdzenia udzia&#322;u w wycieczce, limit dzienny 400 os&#243;b). Powr&#243;t poci&#261;giem do Cuzco, nocleg.</p><p><strong>Dzie&#324; 13. Cuzco.</strong> &#346;niadanie, dzie&#324; wolny w Cusco, nocleg.</p><p><strong>Dzie&#324; 14. Cuzco - Lima.</strong> &#346;niadanie. Przelot do Limy i wylot z Peru.</p>

Wyposażenie:

Brak udogodnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Świadczenia:

<p><strong>Cena zawiera</strong></p><ul><li>Przelot na trasie Polska - Lima - Polska&#160;</li><li>Zakwaterowanie (13 nocy) w hotelach 3*, w pokojach dwuosobowych</li><li>Ubezpieczenie KL i NNW</li><li>&#346;niadania</li><li>Przejazdy prywatnymi autobusami&#160;</li><li>Transfery z/na lotnisko</li><li>Opieka pilota w j&#281;zyku polskim na ca&#322;ej trasie</li></ul>

Cena nie zawiera:

<ul><li>obowi&#261;zkowa op&#322;ata za wst&#281;py do zwiedzanych obiekt&#243;w, obs&#322;uga lokalnych przewodnik&#243;w, serwis miejscowego agenta,&#160;zwyczajowe napiwki, bilety kolejowe i inne op&#322;aty lokalne w wysoko&#347;ci ok. 320 USD na osob&#281; jako pakiet p&#322;atny lokalnemu kontrahentowi (pilotowi) na miejscu wycieczki</li><li>dop&#322;ata do przelot&#243;w lokalnych na trasie&#160;La Paz-Cuzco, ok. 250 USD/od osoby oraz Cuzco &#8211; Lima, ok. 120 USD/od osoby p&#322;atne przy rezerwacji wg kursu dnia</li><li>Cena podstawowa nie obejmuje:<span>&#160;podatk&#243;w wylotowych w Peru ok. 30 USD/os.</span></li><li>Wydatki natury osobistej: napoje, drinki, alkohole, rozmowy telefoniczne, itp.</li><li>Miejsca obok siebie w samolocie za dodatkow&#261; op&#322;at&#261; (o cen&#281; i dost&#281;pno&#347;&#263; zapytaj sprzedawc&#281;).</li></ul>

Obsługa na miejscu:

<p>polska obs&#322;uga</p>

Informacje wizowe:

<p><strong>Wizy</strong></p><p>Wizy nie s&#261; wymagane, podstaw&#261; wjazdu jest polski paszport wa&#380;ny min. 6 miesi&#281;cy.&#160;</p>

Przewodnik: Peru, Peru


Peru
Peru:
Ten południowoamerykański kraj to niewątpliwie jedno z najpiękniejszych miejsc na ziemi. Jego górzyste tereny stały się kolebką starożytnej, wysokorozwiniętej cywilizacji. Tajemnicza kraina Inków, słynie przede wszystkim z położonego pośród szczytów Machu Picchu, które do dziś rozbudza wyobraźnię naukowców i poszukiwaczy przygód. Peru to także Cuzco – dawna stolica Imperium Inkaskiego, malowniczy Kanion Colca, jezioro Titicaca czy zagadkowe rysunki na pustyni Nazca. Kraj ten kusi podróżników nie tylko pradawnymi ruinami ale także olśniewającym krajobrazem i bogatą indiańską kulturą i sztuką. Miłośnicy wspinaczki z pewnością odwiedzą peruwiańskie Andy.
czytaj więcej
 

Peru: mapa


Mapy: Peru

Lima - prognoza pogody

-18000000
Aktualne warunki

Sobota
31 października
Częściowe zachmurzenie
17°C
Częściowe zachmurzenie
opady:brak
zachmurzenie:35%
wilgotność:85%
widoczność:10 km
ciśnienie:1016 hPa
wiatr:183° 8 km/h
Sobota
31 października
Częściowe zachmurzenie
min: 13°C    max: 21°C
Częściowe zachmurzenie
opady:brak
wiatr:188°  10 km/h
wsch. słońca:05:35
zach. słońca:18:08
Niedziela
1 listopada
Częściowe zachmurzenie
min: 16°C    max: 20°C
Częściowe zachmurzenie
opady:brak
wiatr:192°  10 km/h
wsch. słońca:05:35
zach. słońca:18:08
Poniedziałek
2 listopada
Częściowe zachmurzenie
min: 10°C    max: 19°C
Częściowe zachmurzenie
opady:brak
wiatr:203°  9 km/h
wsch. słońca:05:35
zach. słońca:18:08
Wtorek
3 listopada
Częściowe zachmurzenie
min: 15°C    max: 20°C
Częściowe zachmurzenie
opady:brak
wiatr:193°  9 km/h
wsch. słońca:05:34
zach. słońca:18:08
Środa
4 listopada
Częściowe zachmurzenie
min: 16°C    max: 20°C
Częściowe zachmurzenie
opady:brak
wiatr:186°  10 km/h
wsch. słońca:05:34
zach. słońca:18:09

Lima - klimat

Peru - kiedy na wakacje?
  • Wycieczki do Peru planować można w różnych okresach, w zależności od interesującego nas regionu.
  • Altiplano – wyżynę położoną na południu kraju – najlepiej odwiedzić zimą (maj - połowa września). Przez cały rok, rankami oraz popołudniami, notuje się tam przyjemne temperatury. Ciepłe ubrania przydadzą się jednak z powodu wiatru. Opady śniegu bądź deszczu w zimie są rzadkością. Od października do marca występuje bardzo zimna mżawka. W okolicach Machu Picchu jest znacznie cieplej niż w Cuzco. W tym rejonie, jak i na całym wschodnim stoku Andów, opady są spore.
  • Plażowanie nad Pacyfikiem urządzać można przez cały rok, jednak między lipcem a wrześniem temperatury powietrza i wody są niższe (18-19 ºC).
  • Wybrzeże środkowe i południowe jest praktycznie bezdeszczowe, jednak od końca maja do początku października na wysokości do 800 m. n.p.m. i na andyjskich stokach występuje zjawisko garua – wilgotnej mżawki i mgły. Powyżej tej granicy słońca jest znacznie więcej. W górskiej Arequipie powietrze jest suche, a temperatury przyjemne (22-23 ºC).
  • Puszcza amazońska to region burzowy. Najlepszy okres na podróż to lipiec i sierpień, kiedy temperatury są niższe i pada mniej.
Aby zobaczyć wykres proszę zainstalować/uruchomić wtyczkę Adobe Flash.
20,20,20,18,17,16,15,15,15,16,17,18,26,26,26,24,22,20,19,18,19,20,22,24,23.0,23.0,23.0,21.0,19.5,18.0,17.0,16.5,17.0,18.0,19.5,21.0
Aby zobaczyć wykres proszę zainstalować/uruchomić wtyczkę Adobe Flash.
19,19,25,20,22,18,18,18,17,17,17,18
Aby zobaczyć wykres proszę zainstalować/uruchomić wtyczkę Adobe Flash.
0,0,0,0,0,2,5,2,2,2,0,1,81,80,81,83,83,82,82,82,84,83,82,83
Dni z opadami w ciągu miesiąca
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
131135889432

oferty z państwa Peru.info.pl

Popularne kierunki
Serwisy tematyczne
Oszczędność i wygoda
Szeroka i aktualna oferta
Bezpieczna rezerwacja
Profesjonalizm od 1999 r.
Renoma i uznanie
Oszczędność i wygoda
Gwarancja Najniższej Ceny
Ceny jak u organizatora
Rezerwacja telefoniczna
i 24h online
Szeroka i aktualna oferta
Zawsze aktualne i pełne ceny
Łatwy wybór z ponad 120 tys. ofert
Porównanie cen hotelu
u różnych organizatorów
Bezpieczna rezerwacja
87 sprawdzonych biur podróży
Płatności w systemie eCard
Bezpieczna szyfrowana rezerwacja
Profesjonalizm od 1999 r.
Jeden z pierwszych portali
w Polsce
Doradcy z wieloletnim doświadczeniem
Biuro w centrum Krakowa
newsletter

Informacje o promocjach i nowościach

Podróże z Grupą TravelOne.pl: wczasy i wycieczki

Wakacje z dziećmi Last Minute
Wakacje z dziećmi Last Minute
Na rodzinne wakacje warto wybrać się do słonecznej Bułgarii, która charakteryzuje się piaszczystymi plażami z łagodnym zejściem do morza. Również Chorwacja zachęca do przyjazdu rodzin z dziećmi, oferując mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Dodatkowo, na portalu TravelOne.pl, znajdziemy wiele atrakcyjnych ofert, w tym Grecja Last Minute czy Portugalia Last Minute, które pozwolą nam zaplanować wczasy w znacznie niższej cenie. Polecamy również Wyspy Kanaryjskie, gdzie znajdziemy najlepsze parki wodne z licznymi zjeżdżalniami, które są ulubionym miejscem dzieci.
 
Egzotyczne plaże w cenach Last Minute - wakacje w Tajlandii >>
Luksusowy urlop w Emiratach Arabskich - zobacz hotele z All Inclusive >>
Morze Cudów i Cuda Nad Rzeka -  wycieczki objazdowe do Izraela >>