Peru.info.pl - zobacz oferty turystyczne w Peru w pigułce, ,  - rezerwuj udane wakacje i noclegi
Od 1999 roku skorzystało z naszych usług 90 000 osób
Świat Tysiąca Marzeń : Grupa TravelOne.pl > Peru.info.pl  >  Lista ofert  >  Peru w pigułce, Peru
Trwa potwierdzanie dostępności oferty, proszę czekać...
UWAGA! Przed dokonaniem rezerwacji sprawdź termin
ważności dokumentów.
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy!
          
 
  • 1.wyszukiwanie ofert
  • 2. szczegóły oferty
  • 3. zamówienie

Peru w pigułce, Peru

Peru (pokaż mapę)
Kod oferty: PEECTR-PER615
dodaj do schowka
cena za osobę od:
zawiera:transport, zakwaterowanie, wyżywienie według programu, ubezpieczenie KL i NW
nie zawiera:cena zawiera wszystkie opłaty
zobacz opis
drukujbezpośredni link do oferty »Poleć
transport:
wyjazd z:
terminy:
długość pobytu:
wyżywienie:
dorośli:
podróż z dziećmi
Rezerwuj z Gwarancją Najniższej Ceny! Touroperator:
DODATKOWE INFORMACJE
rezerwacja telefoniczna
71 771 76 21
rezerwacje@travelone.plCzynne:
Poniedziałek-Piątek: 8-21
Sobota-Niedziela: 9-21

Peru w pigułce, Peru

Wczasy w: > Wyc. objazdowe > Wyc. objazdowe

Nazwa wg organizatora:


Peru w pigułce

Kategoria:

***

Region:

Peru

Opis:

<p><strong><strong><span>Lima &#8211; Arequipa &#8211; Colca - Cuzco - Machu Picchu - Lima</span></strong></strong>&#65279;</p><p><strong>Dzie&#324; 1. Lima.&#160;</strong>Wylot z Warszawy. Przylot do Limy w godzinach wieczornych. Po przylocie transfer do hotelu w centrum Limy/Miraflores, powitalny drink i nocleg.</p><p><strong>Dzie&#324; 2. Lima - Arequipa.&#160;</strong>&#346;niadanie. Rano zwiedzanie Limy. Zobaczymy ca&#322;e kolonialne centrum miasta z Plaza de Armas i stoj&#261;c&#261; przy nim Katedr&#261;, w kt&#243;rej znajduje si&#281; sarkofag hiszpa&#324;skiego konkwistadora - Francisco Pizarro. &#346;lady Polak&#243;w zobaczymy przy pomniku polskich in&#380;ynier&#243;w i w kolonialnym centrum, a tak&#380;e na Placu G&#322;&#243;wnym "Plaza de Armas". Obiad.<strong>&#160;</strong>Wycieczka do Muzeum Larco Herrera, kt&#243;rego budynek pochodzi z czasow kolonialnych i jest otoczony pi&#281;knymi ogrodami (zwyci&#281;zca konkursu na najpi&#281;kniejszy ogr&#243;d w Peru w 2009). W Muzeum znajdziemy bogat&#261; kolekcj&#281; wyrob&#243;w ze z&#322;ota, ceramik&#281; oraz przepi&#281;kne materia&#322;y z czasow preinkaskich. Najwi&#281;kszy zbi&#243;r stanowi&#261; wyroby garncarskie (ok. 35000 sztuk). Wyroby ceramiczne s&#261; bardzo bogatym &#378;r&#243;d&#322;em informacji o r&#243;&#380;nych aspektach dawnych kultur. W przypadku kultur andyjskich jest to bardziej kluczowe z powodu zniszczenia kipus i tendencyjno&#347;ci kronikarzy hiszpa&#324;skich. Przejazd na lotnisko i przelot do Arequipa&#160;- miasto le&#380;y na wysoko&#347;ci 2378 m n.p.m w otoczeniu g&#243;r Cordillera Volcanica, spo&#347;r&#243;d kt&#243;rych wyr&#243;&#380;nia si&#281; idealny sto&#380;ek wulkanu Misti (5835 m n.p.m.) oraz pot&#281;&#380;ny masyw wulkanu o pi&#281;ciu kraterach, Chanchani (6075m n.p.m.). Mieszka&#324;cy Arequipy nazywaj&#261; j&#261; &#8222;Bia&#322;ym Miastem&#8221;, gdy&#380; zosta&#322;a wybudowana z bia&#322;ego tufu wulkanicznego pochodz&#261;cego z wybuchu wulkanu Chachani. Za&#322;o&#380;enie Arequipy datuje si&#281; na XVI w. i do dnia dzisiejszego, miasto zachowa&#322;o klasyczn&#261; form&#281; z czas&#243;w kolonii hiszpa&#324;skiej. Obecnie jest drugim co do wielko&#347;ci miastem Peru. Powitanie, zakwaterowanie w hotelu, nocleg.</p><p><strong>Dzie&#324; 3. Arequipa - Colca.&#160;</strong>&#346;niadanie. Kr&#243;tkie zwiedzanie centrum miasta oraz za&#322;o&#380;onego w 1570 roku klasztoru &#346;wi&#281;tej Katarzyny (Santa Catalina), najwa&#380;niejszego i najwi&#281;kszego pomnika religijnego Peru, kt&#243;ry do dzisiaj zachowa&#322; charakterystyczny styl dla XVI i XVII w. Wycieczka do Kanionu Colca znajduj&#261;cego si&#281; w odleg&#322;o&#347;ci 165 km na p&#243;&#322;nocny-zach&#243;d od Arequipy. Droga prowadzi przez tereny Rezerwatu Narodowego Salinas i Aguada Blanca, kt&#243;ry zosta&#322; za&#322;o&#380;ony w celu ochrony dziko &#380;yj&#261;cych vicu&#241;ii - najszlachetniejszego gatunku wielb&#322;&#261;dowatych. Zobaczymy r&#243;wnie&#380; hodowl&#281; drugiego co do wa&#380;no&#347;ci handlowej gatunku tych zwierz&#261;t - alpak&#281; i wiele gatunk&#243;w ptactwa. Przejedziemy przez krater wygas&#322;ego wulkanu Chucura. Najwy&#380;szy punkt na tej trasie znajduje si&#281; na wysoko&#347;ci 4910 m n.p.m. Rozrzedzone powietrze i ch&#322;&#243;d mo&#380;e dawa&#263; si&#281; we znaki, lecz warto si&#281; chwile zatrzyma&#263;, gdy&#380; roztaczaj&#261; si&#281; stamt&#261;d&#160; wspania&#322;e widoki na okolice i otaczaj&#261;ce wulkany. Doje&#380;d&#380;amy do kanionu Colca w okolicy miejscowo&#347;ci Chivay. Po drugiej stronie g&#243;ruje wulkan Mismi, z kt&#243;rego wodospad&#243;w rodzi si&#281; pot&#281;&#380;na rzeka Amazonka. Zakwaterowanie w hotelu. Mo&#380;liwo&#347;&#263; k&#261;pieli w gor&#261;cych &#378;r&#243;d&#322;ach. Kolacja. Nocleg.</p><p><strong>Dzie&#324; 4. Colca &#8211; Arequipa - Cuzco.&#160;</strong>Wczesna pobudka. Jest to wysi&#322;ek, kt&#243;rego nagrod&#261; mo&#380;e by&#263; zobaczenie kondora - kr&#243;lewskiego ptaka And&#243;w, w porannym locie przed wyruszeniem na poszukiwanie pokarmu. W tym celu, po &#347;niadaniu wyje&#380;d&#380;amy do punktu widokowego Cruz del Condor, sk&#261;d mo&#380;emy r&#243;wnie&#380; podziwia&#263; surowe pi&#281;kno najg&#322;&#281;bszego kanionu na &#347;wiecie po raz pierwszy zdobytego przez polsk&#261; ekip&#281; kajakarzy w 1981 roku. Obiad. Powr&#243;t do Arequipy. Nocny przejazd do Cusco autobusem kursowym.</p><p><strong>Dzie&#324; 5. Cuzco.&#160;</strong>Dojazd do historycznej stolicy Pa&#324;stwa Ink&#243;w Tahuantinsuyo - Cusco &#8222;P&#281;pek &#346;wiata&#8221;, le&#380;&#261;cego na wysoko&#347;ci 3.400 m n.p.m. Po dojazdu zakwaterowanie w hotelu, &#347;niadanie. Dla ch&#281;tnych czas wolny na samodzielny spacer po centrum miasta oraz do pobliskiej dzielnicy San Blas, spacer po dawnych ulicach takich jak Hatunrumiyoc, gdzie w &#347;wietnie zakonserwowanym murze pa&#322;acu rzekomego sz&#243;stego Inki - Inka Roca znajduje si&#281; s&#322;ynny dwunastok&#261;tny kamie&#324;. Po po&#322;udniu city tour. Nasz&#261; w&#281;dr&#243;wk&#281; po Cusco rozpoczynamy od zwiedzania centrum miasta: Plaza de Armas, Katedry, Coricancha (&#346;wi&#261;tyni S&#322;o&#324;ca). Zgodnie z charakterystyk&#261; kultur andyjskich, Inkowie stworzyli plan miasta Cusco w kszta&#322;cie pumy, kt&#243;rego g&#322;ow&#261; jest imponuj&#261;cy obiekt Sacsayhuaman. Miejsce to, zgodnie z charakterystyk&#261; wa&#380;nych budowli Ink&#243;w by&#322;o wielofunkcyjne, mia&#322;o wi&#281;c charakter religijny i administracyjny;&#160; jego majestatyczne rozwi&#261;zanie architektoniczne zostalo wykorzystane w celach militarnych w okresie upadku pa&#324;stwa Ink&#243;w. Na terenach Sacsayhuaman, odbywa si&#281; coroczne &#347;wi&#281;to zwane Inti Raymi, kt&#243;re jest jedn&#261; z wielu manifestacji wynikaj&#261;cej z procesu synkretyzmu kultury hiszpa&#324;skiej i inkaskiej. Inti Raymi odbywa si&#281; w dniu 24 czerwca (dzie&#324; katolickiego &#347;wi&#281;tego Jana), z udzia&#322;em aktor&#243;w i setek statyst&#243;w ubranych w stroje stylizowane na te z czas&#243;w &#347;wietno&#347;ci Pa&#324;stwa Ink&#243;w. Zwiedzimy r&#243;wnie&#380; labirynt i miejsce kultu Quenqo, obiekt militarny i kontroli migracyjnej Puka &#8211; Pucara oraz &#347;wi&#261;tyni&#281; po&#347;wi&#281;con&#261; kultowi wody, Tambo Machay, zwan&#261; nies&#322;usznie &#8222;&#321;a&#378;ni&#261; Inki&#8221; gdy&#380; obrz&#281;dy zwi&#261;zane z kultem wody nie wi&#261;&#380;e si&#281; z k&#261;piel&#261;. Woda tryska z nieskazitelnie czystego &#378;r&#243;d&#322;a&#160; do dzi&#347; niezlokalizowanego. Powr&#243;t do miasta Cuzco. Kolacja show. Nocleg.</p><p><strong>Dzie&#324; 6. Machu Picchu.&#160;</strong>Wczesna pobudka. Po &#347;niadaniu udajemy si&#281; na dworzec kolejowy i jedziemy poci&#261;giem turystycznym, a&#380; do Aguas Calientes. Zaobserwujemy drastyczn&#261; zmian&#281; klimatu i ro&#347;linno&#347;ci pomi&#281;dzy g&#243;rami a tak zwan&#261; wysok&#261; d&#380;ungl&#261;. Przesi&#261;dziemy si&#281; do ma&#322;ych autobus&#243;w, aby kr&#281;t&#261; droga w&#347;r&#243;d bujnej tropikalnej ro&#347;linno&#347;ci dotrze&#263; do ruin tzw. &#8222;Zaginionego Miasta Ink&#243;w&#8221;. Miasto Machu Picchu, kt&#243;rego nazwa w j&#281;zyku keczua oznacza Stara G&#243;ra, zosta&#322;o &#8222;odkryte&#8221; &#347;wiatu w 1911 roku przez ameryka&#324;skiego historyka poszukiwacza przyg&#243;d Hirama Binghama, dzi&#281;ki publikacji w presti&#380;owym National Geographic. Kronikarze hiszpa&#324;scy ani s&#322;owem nie wspominaj&#261; o s&#322;ynnych ruinach. Prawdopodobnie miasto to zosta&#322;o opuszczone jeszcze przed najazdem Hiszpan&#243;w i dzi&#281;ki temu uchowa&#322;o si&#281; przed ich niszczycielsk&#261; si&#322;&#261;. Po zwiedzaniu poszczeg&#243;lnych sektor&#243;w, &#347;wi&#261;ty&#324;, dzielnic mieszkalnych, kamienio&#322;omu oraz kalendarza s&#322;onecznego trzeba koniecznie wspi&#261;&#263; si&#281; po niezliczonych kamiennych stopniach, by przy samotnej chatce stra&#380;nika podziwia&#263; ruiny w ca&#322;ej ich okaza&#322;o&#347;ci, &#322;&#261;cznie z widokiem na Huayna Picchu oraz rzek&#281; Urubamba, kt&#243;ra op&#322;ywa kamienne Miasto, wij&#261;c si&#281; w g&#322;&#281;bokim, 400-metrowym kanionie. Obiad. Powr&#243;t poci&#261;giem do Cuzco, nocleg.</p><p><strong>Dzie&#324; 7. Cuzco - Lima.&#160;</strong>&#346;niadanie. Przejazd na lotnisko i przelot do Limy, po&#380;egnalny obiad, przejazd na lotnisko i wylot do Polski.<br /><br />WA&#379;NA INFORMACJA: Powy&#380;szy&#160;wyjazd wymaga dobrej sprawno&#347;ci fizycznej z uwagi na wysoko&#347;ci, na jakich klient b&#281;dzie przebywa&#263; (powy&#380;ej 3000 m n.p.m.)</p>

Wyposażenie:

Brak udogodnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Świadczenia:

<p><strong>Cena zawiera</strong></p><ul><li>Przelot na trasie Polska - Lima - Polska</li><li>Dwa przeloty lokalne Lima-Arequipa, Cuzco-Lima&#160;</li><li>Zakwaterowanie w hotelach 3*, w pokojach dwuosobowych</li><li>Ubezpieczenie KL i NNW</li><li>&#346;niadania, obiadokolacje (nie obejmuje napoj&#243;w ani alkoholowych ani bezalkoholowych)</li><li>Przejazdy prywatnymi autobusami poza tras&#261; Arequipa-Cusco autobusem kursowym</li><li>Transfery z/na lotnisko</li><li>Poci&#261;g klasy turystycznej Ollantaytambo/Aguas Calientes / Ollantaytambo</li><li>Opieka pilota w j&#281;zyku polskim na ca&#322;ej trasie</li></ul>

Cena nie zawiera:

<ul><li>obowi&#261;zkowa op&#322;ata za wst&#281;py do zwiedzanych obiekt&#243;w, obs&#322;uga lokalnych przewodnik&#243;w, serwis miejscowego agenta,&#160;zwyczajowe napiwki, bilety kolejowe i inne op&#322;aty lokalne w wysoko&#347;ci ok. 250 USD na osob&#281; jako pakiet p&#322;atny lokalnemu kontrahentowi (pilotowi) na miejscu wycieczki</li><li>Wydatki natury osobistej: napoje, drinki, alkohole, rozmowy telefoniczne, itp.</li><li>dop&#322;ata do przelot&#243;w lokalnych na trasie&#160;Lima - Arequipa ok. 160 USD od osoby oraz Cuzco &#8211; Lima, ok. 120/od osoby p&#322;atne przy rezerwacji wg kursu dnia</li><li><strong>Cena podstawowa nie obejmuje:</strong><span>&#160;podatk&#243;w wylotowych w Peru ok. 30 USD/os.</span></li><li><span>miejsca obok siebie w samolocie za dodatkow&#261; op&#322;at&#261; (o cen&#281; i dost&#281;pno&#347;&#263; zapytaj sprzedawc&#281;).</span></li></ul>

Obsługa na miejscu:

<p>polska obs&#322;uga</p>

Informacje wizowe:

<p><strong>Wizy</strong></p><p><span>Wizy nie s&#261; wymagane, podstaw&#261; wjazdu jest polski paszport wa&#380;ny min. 6 miesi&#281;cy.&#160;</span></p>

Przewodnik: Peru, Peru


Peru
Peru:
Ten południowoamerykański kraj to niewątpliwie jedno z najpiękniejszych miejsc na ziemi. Jego górzyste tereny stały się kolebką starożytnej, wysokorozwiniętej cywilizacji. Tajemnicza kraina Inków, słynie przede wszystkim z położonego pośród szczytów Machu Picchu, które do dziś rozbudza wyobraźnię naukowców i poszukiwaczy przygód. Peru to także Cuzco – dawna stolica Imperium Inkaskiego, malowniczy Kanion Colca, jezioro Titicaca czy zagadkowe rysunki na pustyni Nazca. Kraj ten kusi podróżników nie tylko pradawnymi ruinami ale także olśniewającym krajobrazem i bogatą indiańską kulturą i sztuką. Miłośnicy wspinaczki z pewnością odwiedzą peruwiańskie Andy.
czytaj więcej
 

Peru: mapa


Mapy: Peru

oferty z państwa Peru.info.pl

Popularne kierunki
Serwisy tematyczne
Oszczędność i wygoda
Szeroka i aktualna oferta
Bezpieczna rezerwacja
Profesjonalizm od 1999 r.
Renoma i uznanie
Oszczędność i wygoda
Gwarancja Najniższej Ceny
Ceny jak u organizatora
Rezerwacja telefoniczna
i 24h online
Szeroka i aktualna oferta
Zawsze aktualne i pełne ceny
Łatwy wybór z ponad 120 tys. ofert
Porównanie cen hotelu
u różnych organizatorów
Bezpieczna rezerwacja
87 sprawdzonych biur podróży
Płatności w systemie eCard
Bezpieczna szyfrowana rezerwacja
Profesjonalizm od 1999 r.
Jeden z pierwszych portali
w Polsce
Doradcy z wieloletnim doświadczeniem
Biuro w centrum Krakowa
newsletter

Informacje o promocjach i nowościach

Podróże z Grupą TravelOne.pl: wczasy i wycieczki

Wakacje z dziećmi Last Minute
Wakacje z dziećmi Last Minute
Na rodzinne wakacje warto wybrać się do słonecznej Bułgarii, która charakteryzuje się piaszczystymi plażami z łagodnym zejściem do morza. Również Chorwacja zachęca do przyjazdu rodzin z dziećmi, oferując mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Dodatkowo, na portalu TravelOne.pl, znajdziemy wiele atrakcyjnych ofert, w tym Grecja Last Minute czy Portugalia Last Minute, które pozwolą nam zaplanować wczasy w znacznie niższej cenie. Polecamy również Wyspy Kanaryjskie, gdzie znajdziemy najlepsze parki wodne z licznymi zjeżdżalniami, które są ulubionym miejscem dzieci.
 
Egzotyczne plaże w cenach Last Minute - wakacje w Tajlandii >>
Luksusowy urlop w Emiratach Arabskich - zobacz hotele z All Inclusive >>
Morze Cudów i Cuda Nad Rzeka -  wycieczki objazdowe do Izraela >>