Peru.info.pl - zobacz oferty turystyczne w , ,  - rezerwuj udane wakacje i noclegi
Od 1999 roku skorzystało z naszych usług 90 000 osób
Świat Tysiąca Marzeń : Grupa TravelOne.pl > Peru.info.pl  >  Lista ofert  >  Peru Express, Peru
Trwa potwierdzanie dostępności oferty, proszę czekać...
UWAGA! Przed dokonaniem rezerwacji sprawdź termin
ważności dokumentów.
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy!
          
 
  • 1.wyszukiwanie ofert
  • 2. szczegóły oferty
  • 3. zamówienie

Peru Express, Peru

Peru (pokaż mapę)
cena za osobę od:
zawiera:zakwaterowanie, ubezpieczenie KL i NW, wyżywienie według wybranej opcji, przelot, transfery lotnisko - hotel - lotnisko, opłaty lotniskowe, opieka rezydenta
nie zawiera:cena zawiera wszystkie opłaty
zobacz opis
Poleć
transport:
wyjazd z:
terminy:
długość pobytu:
wyżywienie:
dorośli:
podróż z dziećmi
Wybrana oferta jest nieaktualna. Aby kontynuować zmień ustawienia.
Rezerwuj z Gwarancją Najniższej Ceny! Touroperator:

Peru Express, Peru

Wczasy w:

Nazwa wg organizatora:


Peru Express

Kategoria:

***

Region:

Peru

Opis:

<p><strong>Lima - Arequipa - Kanion Colca - Puno - Titicaca - Dolina Ink&#243;w Urubamba - Machu Picchu &#8211;Cuzco</strong></p><p><strong>Dzie&#324; 1. Lima.</strong> Wylot z Warszawy. Przylot do Limy w godzinach wieczornych. Po przylocie transfer do hotelu w centrum Limy/Miraflores.<br /><br /><strong>Dzie&#324; 2. Lima.</strong> Po &#347;niadaniu zwiedzimy Lim&#281; zaczynaj&#261;c od El Parque del Amor, czyli Parku Mi&#322;o&#347;ci. Znajduje si&#281; on na wysokiej skarpie nad brzegiem oceanu sk&#261;d rozpo&#347;cieraj&#261; si&#281; niesamowite widoki. W centrum parku znajduje si&#281; rze&#378;ba nazywana El Beso, co znaczy &#8222;poca&#322;unek&#8221;. Przedstawia ona samego tw&#243;rc&#281;, kt&#243;ry ca&#322;uje si&#281; z ma&#322;&#380;onk&#261;. Park otoczony jest &#322;aweczkami, kt&#243;re przypominaj&#261; te z Park Guell w Barcelonie wykonane przez samego Gaudiego. Nast&#281;pnie udamy si&#281; do s&#322;ynnego Muzeum Archeologicznego, gdzie poznamy bogat&#261; histori&#281; Peru. Muzeum jest niewielkich rozmiar&#243;w, ale znajduje si&#281; w nim mn&#243;stwo ciekawych eksponat&#243;w. Poznaj&#261;c ich przesz&#322;o&#347;&#263; dowiemy si&#281; wielu interesuj&#261;cych rzeczy na temat dzisiejszego Peru. Bufet lunch z typowych peruwia&#324;skich zdrowych produkt&#243;w. Nast&#281;pnie udamy si&#281; na spacer po kolonialnym centrum miasta, gdzie natrafimy na &#347;lady Polak&#243;w, kt&#243;rzy zapisali si&#281; w historii tego kraju. Przejdziemy przez Plaza de Armas, gdzie zobaczymy przepi&#281;kn&#261; Katedr&#281;, miniemy Pa&#322;ac Prezydenta i dotrzemy do dworca kolejowego. Bezpo&#347;rednio z centrum udamy si&#281; na lotnisko, sk&#261;d polecimy do Arequipa. Po przylocie przejazd do hotelu i nocleg.<br /><br /><strong>Dzie&#324; 3. Arequipa - Chivay (Dolina Colca).</strong> &#346;niadanie, po kt&#243;rym rozpoczniemy piesze zwiedzanie Arequipy (2346 m) - drugiego co do wielko&#347;ci miasta w Peru. Miejsce to zwane jest "bia&#322;ym miastem", poniewa&#380; wi&#281;kszo&#347;&#263; starej cz&#281;&#347;ci zbudowana jest z bia&#322;ego tufu wulkanicznego o nazwie sillar. Zobaczymy tu mi&#281;dzy innymi Katedr&#281;, Ko&#347;ci&#243;&#322; La Compania oraz klasztor St. Catalina. W po&#322;udnie rozpoczniemy czterogodzinny przejazd do Chivay (3,630 m) - stolicy Doliny Colca. Po przyje&#378;dzie na miejsce zakwaterowanie w hotelu. Nast&#281;pnie przejedziemy przez Avenida Polonia do gor&#261;cych &#378;r&#243;de&#322; La Caldera, gdzie mo&#380;na za&#380;y&#263; relaksuj&#261;cej k&#261;pieli. Po drodze zobaczymy tablic&#281; pami&#261;tkow&#261; dedykowan&#261; polskim kajakarzom, kt&#243;rzy w 1979 roku podczas wyprawy odkryli najg&#322;&#281;bszy kanion ziemi Rio Colca. Uczestnicy wyprawy nadali w Kanionie Colca kilka nazw, zatwierdzonych nast&#281;pnie przez Instytut Geograficzny w Peru, np. Wodospady Jana Paw&#322;a II, Kanion Polak&#243;w czy Kanion Czekoladowy. To wydarzenie zosta&#322;o wpisane do Ksi&#281;gi Rekord&#243;w Guinnesa w 1984 r., ale i do pami&#281;ci tutejszych mieszka&#324;c&#243;w, kt&#243;rzy wiedz&#261; kim s&#261; Polacy i gdzie znajduje si&#281; Polska. Kolacja i nocleg w hotelu.<br /><br /><strong>Dzie&#324; 4. Kanion Colca - Cruz del Condor - Cabanaconde - Sangalle.</strong> &#346;niadanie. Wcze&#347;nie rano przejazd w d&#243;&#322; Doliny Rio Colca do pocz&#261;tku kanionu. Ca&#322;a dolina wype&#322;niona jest polami tarasowymi z systemem ziemnych kana&#322;&#243;w wodnych zbudowanych w czasach pre-Inkaiskich, kt&#243;re tworz&#261; co&#347; na kszta&#322;t ogromnego, naturalnego amfiteatru. Pocz&#261;tek Kanionu Colca o nazwie &#8220;Cruz del Condor" to miejsce, z kt&#243;rego b&#281;dziemy podziwia&#263; okaza&#322;e i pi&#281;kne kondory wielkie. Kondory przelatuj&#261; tu&#380; nad g&#322;owami i zataczaj&#261; ko&#322;a. S&#261; ogromne, lataj&#261; do&#347;&#263; powoli i mo&#380;na je obejrze&#263; w ca&#322;ej okaza&#322;o&#347;ci. Dalej przejazd do pobliskiej wioski Cabanaconde (3,350 m). Po zakwaterowaniu w hotelu chwila czasu na przebranie si&#281; i zostawienie baga&#380;u g&#322;&#243;wnego. Oko&#322;o g. 11 rozpoczniemy 3-godzinne zej&#347;cie (opcjonalenie) na dno Kanionu Colca do oazy Sangalle (nale&#380;y zabra&#263; z hotelu lunch box). Zakwaterowanie w bambusowych bungalowach ze spaniem na pryczach z materacami i po&#347;ciel&#261;. Do mycia woda ze strumienia, o&#347;wietlenie wy&#322;&#261;cznie ze &#347;wiec i latarek, k&#261;piel w basenach z letni&#261; wod&#261;. Po odpoczynku zej&#347;cie do samej rzeki Colca do miejsca, z kt&#243;rego 18 Maja 1981 roku Polscy kajakarze rozpocz&#281;li sw&#243;j historyczny sp&#322;yw odkrywaj&#261;c Kanion Colca. Skromna kolacja z gor&#261;c&#261; herbat&#261;. Nocleg w hotelu na dnie najg&#322;&#281;bszego kanionu na &#347;wiecie. <br /><br />Uwaga:<br />Osoby, kt&#243;re nie zechc&#261; zej&#347;&#263; na dno kanionu pozostaj&#261; w hotelu w Cabanaconde pod opieka lokalnego przewodnika i udadz&#261; si&#281; na piesz&#261; wycieczk&#281; po kraw&#281;dzi Kanionu Colca.<br />Osoby, kt&#243;re po zej&#347;ciu do Sangalle zdecyduj&#261;, &#380;e wol&#261; wyjecha&#263; nast&#281;pnego dnia rano na mule, musz&#261; zg&#322;osi&#263; ten fakt przewodnikowi, aby m&#243;g&#322; dokona&#263; rezerwacji. Koszt wynaj&#281;cia mu&#322;a wynosi oko&#322;o 25 USD.<br /><br /><strong>Dzie&#324; 5. Kanion Colca/Sangalle - Cabanaconde - Puno.</strong> Pobudka o 4:30 rano i po wypiciu kawy/herbaty rozpoczniemy wyj&#347;cie z obozu (2200 m n.p.m.) do Cabanaconde (3430 m n.p.m.). Po czterogodzinnym podej&#347;ciu po stromej &#347;cianie dotrzemy do naszego hotelu w Cabanaconde. Po od&#347;wie&#380;eniu si&#281; zjemy &#347;niadanie i rozpoczniemy kilkugodzinny przejazd do naszego hotelu w Puno (3,810 m), gdzie dojedziemy p&#243;&#378;nym popo&#322;udniem. Kolacja i nocleg w hotelu.<br /><br /><strong>Dzie&#324; 6. Wyspy Uros &#8211; Chivay/Dolina Rio Colca.</strong> Po &#347;niadaniu wyprawa &#322;odzi&#261; do s&#322;ynnych Indian Uros, &#380;yj&#261;cych na p&#322;ywaj&#261;cych wyspach trzcinowych na jeziorze Titicaca. Jezioro Titicaca jest po&#322;o&#380;one wysoko w Andach na granicy Peru i Boliwii i jest najwi&#281;kszym i najwy&#380;ej po&#322;o&#380;onym &#380;eglownym jeziorem na &#347;wicie. Wody jeziora poro&#347;ni&#281;te s&#261; rodzajem trzciny zwanej totora, kt&#243;ra jest powodem niezwyk&#322;o&#347;ci tego miejsca. Totora ma d&#322;ugie i g&#281;ste korzenie, kt&#243;re &#322;&#261;cz&#261; si&#281; ze sob&#261; tworz&#261;c stabiln&#261; platform&#281;, po kt&#243;rej mo&#380;na chodzi&#263;. W&#322;a&#347;nie ten fakt wykorzystali Indianie Uros do budowania wysp i dom&#243;w. Indianie Uros s&#261; bardzo go&#347;cinni, z czego skorzystamy, by dowiedzie&#263; si&#281;, jak &#380;yj&#261; na co dzie&#324;. Po lunchu (we w&#322;asnym zakresie) pojedziemy do ruin tajemniczych grobowc&#243;w Indian Sillustani, zbudowanych na kszta&#322;t komin&#243;w. Najwy&#380;sze maj&#261; wysoko&#347;&#263; 12 metr&#243;w. To s&#322;ynne &#8222;chullpas&#8221; &#8211; kamienne wie&#380;e w kt&#243;rych chowano dostojnik&#243;w. Powr&#243;t do hotelu na kolacj&#281; i nocleg.<br /><br /><strong>Dzie&#324; 7. Puno - Cuzco. </strong>&#346;niadanie. Od rana ca&#322;odzienny przejazd do Cuzco przez &#346;wi&#281;t&#261; Dolin&#281; Ink&#243;w rzeki Urubamba. Po przejechaniu prze&#322;&#281;czy La Raya zjemy lunch i pojedziemy dalej do wioski Raqchi, gdzie zobaczymy ruiny pot&#281;&#380;nego klasztoru Boga Wirakocha oraz kamienne spichlerze za czas&#243;w Ink&#243;w. Nast&#281;pnie wizyta ko&#347;ciele w Andahuaylillas, kt&#243;ry ze wzgl&#281;du na jako&#347;&#263; znajduj&#261;cych si&#281; w nim dzie&#322; sztuki reklamowany jest jako Kaplica Syksty&#324;ska And&#243;w. Mimo, &#380;e z zewn&#261;trz nie wygl&#261;da imponuj&#261;co, jego wn&#281;trze pokazuje, &#380;e zas&#322;uguje na swoj&#261; s&#322;aw&#281;. Kolacja (we w&#322;asnym zakresie) i nocleg w hotelu w Cuzco.<br /><br /><strong>Dzie&#324; 8. Cuzco - Chincheros - Muray/Maras - Ollaytantambo - Aguas Calientes</strong>. Po &#347;niadaniu rozpocz&#281;cie ca&#322;odniowej wycieczki. Przejazd do wioski Chincheros, gdzie zobaczymy, jak Indianki tkaj&#261; przepi&#281;kne makaty i szale z naturalnych produkt&#243;w ro&#347;linnych i zwierz&#281;cych. W Maras zachwyc&#261; tarasy solne. To setki niewielkich basen&#243;w z p&#322;askim dnem, gdzie rozprowadza si&#281; wod&#281; dop&#322;ywaj&#261;c&#261; z g&#243;r sieci&#261; niewielkich kanalik&#243;w. Do basenu wpuszcza si&#281; tyle wody, by pokry&#322;a ca&#322;&#261; r&#243;wn&#261; powierzchni&#281; na g&#322;&#281;boko&#347;&#263; kilkunastu centymetr&#243;w. Woda pod wp&#322;ywem temperatury i s&#322;o&#324;ca wyparowuje, a na dnie zbiornika pozostaje odparowana s&#243;l. Po jej wybraniu cykl zostaje powtarzany. St&#261;d pojedziemy do unikatowego miasteczka Ollaytantambo, innego ni&#380; wszystkie inkaskie ruiny, bo niewielkiego i malowniczego. Kamienna zabudowa dom&#243;w i w&#261;skich ulic, kana&#322;&#243;w i mur&#243;w sprawia, &#380;e wygl&#261;da jak scenografia z bajki. Nast&#281;pnie p&#243;&#322;toragodzinny przejazd poci&#261;giem do stacji Aguas Calientes, le&#380;&#261;cej u podn&#243;&#380;a Machu Picchu. Kolacja i nocleg w hotelu.<br /><br /><strong>Dzie&#324; 9. Machu Picchu - Cuzco.</strong> Bo wczesnym &#347;niadaniu wyjazd w kierunku Machu Picchu i rozpocz&#281;cie pieszego podej&#347;cia do Inti Punku - Bramy S&#322;o&#324;ca, celem zobaczenia wschodu s&#322;o&#324;ca nad ruinami tego tajemniczego miasta. Zosta&#322;a ona wyci&#281;ta z kamiennego bloku o wysoko&#347;ci niemal trzech metr&#243;w i szeroko&#347;ci czterech metr&#243;w. Zdobi j&#261; fryz o skomplikowanej symbolice z odniesieniami mitologiczno-kosmologicznymi, a centraln&#261; postaci&#261; jest wizerunek b&#243;stwa uto&#380;samianego wsp&#243;&#322;cze&#347;nie z bogiem Wirakocz&#261;. Nast&#281;pnie przez trzy godziny zwiedza&#263; b&#281;dziemy ca&#322;e miasto rozpoczynaj&#261;c od tzw. stra&#380;nicy, sk&#261;d rozpo&#347;ciera si&#281; wspania&#322;y widok. Dalej przej&#347;cie przez wszystkie sektory miasta i mo&#380;liwo&#347;&#263; podziwiania jego unikatowej architektury. W Ollaytantambo zjemy kolacj&#281; i pojedziemy do hotelu w Cuzco, do kt&#243;rego dotrzemy w p&#243;&#378;nych godzinach wieczornych.<br /><br /><strong>Dzie&#324; 10. Cuzco - Lima.</strong> Po &#347;niadaniu czas wolny. W po&#322;udnie przejazd na lotnisko w Cuzco i przelot do Limy. Po przylocie i odebraniu baga&#380;u przej&#347;cie na cz&#281;&#347;&#263; mi&#281;dzynarodow&#261; celem odprawy na dalszy etap podr&#243;&#380;y.<br /><br /><strong>Dzie&#324; 11. Warszawa.</strong> Przylot na lotnisko Chopina w Warszawie.</p><p>&#160;</p><p>WA&#379;NA INFORMACJA: Powy&#380;szy wyjazd wymaga dobrej sprawno&#347;ci fizycznej z uwagi na wysoko&#347;ci, na jakich klient b&#281;dzie przebywa&#263; (powy&#380;ej 3000 m n.p.m.)</p>

Wyposażenie:

Brak udogodnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Świadczenia:

<div><strong>Cena zawiera</strong></div><ul><li>Przelot Polska - Lima - Polska&#160;z przesiadk&#261; w porcie europejskim</li><li>Op&#322;aty lotniskowe</li><li>Ubezpieczenie KL, NNW</li><li>Wszystkie przeloty lokalne wewn&#261;trz Peru</li><li>Noclegi w hotelach 3* i&#160; 3+*</li><li>Wi&#281;kszo&#347;&#263; wy&#380;ywienia (&#347;niadania, 6 kolacji, 2 obiady)</li><li>Prywatny transport&#160;</li><li>Realizacja wyprawy wg u&#322;o&#380;onego programu</li><li>Obs&#322;uga polskoj&#281;zycznego pilota</li></ul>

Cena nie zawiera:

<ul><li>obowi&#261;zkowa op&#322;ata za wst&#281;py do zwiedzanych obiekt&#243;w, obs&#322;uga lokalnych przewodnik&#243;w, serwis miejscowego agenta,&#160;zwyczajowe napiwki, bilety kolejowe i inne op&#322;aty lokalne w wysoko&#347;ci ok. 280 USD na osob&#281; jako pakiet p&#322;atny lokalnemu kontrahentowi (pilotowi) na miejscu wycieczki,</li><li>Dop&#322;ata do pokoju jednoosobowego, albo do ta&#324;szej opcji "podr&#243;&#380;uj&#261;cy samotnie" (uczestnik mo&#380;e by&#263; dokwaterowany do innej osoby tej samej p&#322;ci) - w przypadku realizacji dokwaterowania w ramach opcji "podr&#243;&#380;uj&#261;cy samotnie", dop&#322;ata zostanie anulowana</li><li>op&#322;ata wylotowa w wysoko&#347;ci 42 USD (przelot lokalny 9 USD, wylot z Peru 33 USD)</li><li>miejsca obok siebie w samolocie za dodatkow&#261; op&#322;at&#261; (o cen&#281; i dost&#281;pno&#347;&#263; zapytaj sprzedawc&#281;)</li><li>Us&#322;ugi niewymienione w programie&#160;</li></ul>

Obsługa na miejscu:

<p>w j&#281;z. polskim</p><p>&#160;</p>

Informacje wizowe:

<p><strong>Wizy</strong></p><p><span>Wizy nie s&#261; wymagane, podstaw&#261; wjazdu jest polski paszport wa&#380;ny min. 6 miesi&#281;cy.</span></p>

Przewodnik: Peru, Peru


Peru
Peru:
Ten południowoamerykański kraj to niewątpliwie jedno z najpiękniejszych miejsc na ziemi. Jego górzyste tereny stały się kolebką starożytnej, wysokorozwiniętej cywilizacji. Tajemnicza kraina Inków, słynie przede wszystkim z położonego pośród szczytów Machu Picchu, które do dziś rozbudza wyobraźnię naukowców i poszukiwaczy przygód. Peru to także Cuzco – dawna stolica Imperium Inkaskiego, malowniczy Kanion Colca, jezioro Titicaca czy zagadkowe rysunki na pustyni Nazca. Kraj ten kusi podróżników nie tylko pradawnymi ruinami ale także olśniewającym krajobrazem i bogatą indiańską kulturą i sztuką. Miłośnicy wspinaczki z pewnością odwiedzą peruwiańskie Andy.
czytaj więcej
 

Peru: mapa


Mapy: Peru

oferty z państwa Peru.info.pl

Popularne kierunki
Serwisy tematyczne
Oszczędność i wygoda
Szeroka i aktualna oferta
Bezpieczna rezerwacja
Profesjonalizm od 1999 r.
Renoma i uznanie
Oszczędność i wygoda
Gwarancja Najniższej Ceny
Ceny jak u organizatora
Rezerwacja telefoniczna
i 24h online
Szeroka i aktualna oferta
Zawsze aktualne i pełne ceny
Łatwy wybór z ponad 120 tys. ofert
Porównanie cen hotelu
u różnych organizatorów
Bezpieczna rezerwacja
87 sprawdzonych biur podróży
Płatności w systemie eCard
Bezpieczna szyfrowana rezerwacja
Profesjonalizm od 1999 r.
Jeden z pierwszych portali
w Polsce
Doradcy z wieloletnim doświadczeniem
Biuro w centrum Krakowa
newsletter

Informacje o promocjach i nowościach

Podróże z Grupą TravelOne.pl: wczasy i wycieczki

Wakacje z dziećmi Last Minute
Wakacje z dziećmi Last Minute
Na rodzinne wakacje warto wybrać się do słonecznej Bułgarii, która charakteryzuje się piaszczystymi plażami z łagodnym zejściem do morza. Również Chorwacja zachęca do przyjazdu rodzin z dziećmi, oferując mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Dodatkowo, na portalu TravelOne.pl, znajdziemy wiele atrakcyjnych ofert, w tym Grecja Last Minute czy Portugalia Last Minute, które pozwolą nam zaplanować wczasy w znacznie niższej cenie. Polecamy również Wyspy Kanaryjskie, gdzie znajdziemy najlepsze parki wodne z licznymi zjeżdżalniami, które są ulubionym miejscem dzieci.
 
Egzotyczne plaże w cenach Last Minute - wakacje w Tajlandii >>
Luksusowy urlop w Emiratach Arabskich - zobacz hotele z All Inclusive >>
Morze Cudów i Cuda Nad Rzeka -  wycieczki objazdowe do Izraela >>